Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Przedszkole
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Kontakt
Galeria
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców
Deklaracja dostępności

 

 

 

 

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

Podstawa prawna :

1. Art.. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

Art. 1  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Organach  szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski,

2. Statucie szkoły – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej,

3. Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej.

 

Art. 2 W Publicznej  Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów Szkoły.

Art. 3 Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdą  Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel.

Art. 4 Członkostwo w Radzie Rodziców jest działalnością społeczną, nieodpłatną i trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

Art. 5 Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od pierwszego zebrania /posiedzenia/ Rady Rodziców następującego po wyborze przedstawiciela  każdego oddziału/klasy/ do składu Rady Rodziców, do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego lub do odbycia pierwszego posiedzenia kolejnej Rady Rodziców.

Art. 6 Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w Art. 3 Regulaminu. 

Art. 7 Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1. cele, zadania, wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,

2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców,

3. zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

Art. 8  Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Szkoły.

 

Rozdział II Kompetencje i zadania Rady Rodziców 

Art. 9  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

a. Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,

b. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Art. 10 Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa  w Art. 9 punkt 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną. 

Art. 11  Rada Rodziców opiniuje:

1. Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

2. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  w Szkole ,

3. Podjęcie działalności w szkole  organizacji i stowarzyszeń,

4. Wzór jednolitego stroju dla uczniów, w przypadku jego wprowadzenia,

5. Pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.

6. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne. 

 

Art. 12  Zadania Rady Rodziców:

1. Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów PSP w Woli Soleckiej oraz podejmowanie  działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły

2. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy z dobrowolnych składek wpłacanych przez rodziców lub pochodzących z innych źródeł wspierających działalność Rady Rodziców i uczniów, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

3. Udział wybranego przedstawiciela Rady Rodziców w komisji konkursowej dotyczącej wyboru Dyrektora szkoły.

4. Wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,  z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

5. Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie cyklu edukacyjnego. Wniosek o dokonanie zmian ma być umotywowany, mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca pierwszego półrocza.

6. Udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

7. Współpraca z Dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły oraz wszystkimi organami szkoły.

8. Organizowanie form aktywności rodziców uczniów na rzecz wspomagania w realizacji celów i zadań statutowych szkoły.

9. Występowanie do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach szkoły.

 

Rozdział III Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców. 

Art. 13   Oddziałowe Rady Rodziców:  

1. Wybierają spośród siebie reprezentanta danego oddziału do Rady Rodziców Szkoły.

2. Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danego oddziału.

4. Występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału.

5. Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale.  

 

Rozdział IV Wewnętrzna struktura  i organizacja pracy Rady Rodziców  

Art. 14   Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców.

Prezydium składa się  z 4 osób: przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza. Członków Prezydium wybiera się w wyborach jawnych na pierwszym plenarnym  zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych, zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych.

Art. 15  Spośród  przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania.

Art. 16  Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza  protokół. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej  w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

Art. 17 Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów.

Art. 18 Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.

Art. 19 Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej 2 razy w roku.

Art. 20 Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz szkoły jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mogą być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

Art. 21 Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek:

a.  dyrektora szkoły,

b. oddziałowych Rad Rodziców,

c.  organu prowadzącego,

d. organu nadzorującego 

Art. 22 W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.

Art. 23 Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego plenarnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie  wraz z uzasadnieniem  konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców  i Dyrektora Szkoły.

Art. 24  Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu   do protokółów. 

Art. 25  Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim plenarnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia  informacji i  sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie. 

Art. 26  Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły może  prowadzić publikację istotnych dla niej informacji i ogłaszać komunikaty, po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną strony prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. 

Art. 27 Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań/problemów innych organów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

Art. 28 Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów szkoły. Uchwały Rady rodziców niezgodne ze Statutem szkoły z mocy prawa są nieważne.

 

Rozdział V Tryb podejmowania uchwał 

Art. 29  Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 30 Plenarne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców,  z wyjątkiem uchwał dotyczących Art. 9 a, Art. 9 b.

 

Rozdział VI Gospodarka finansowa 

Art. 31  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Art. 32  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:

1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,

2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka,

3. dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,

4. dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,

5. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

6. częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek,

7. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,

8. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,

9. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

10. zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,

11. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,

12. remonty i naprawy sprzętu szkolnego,

13. wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,

14. podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

15. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

 

Art. 33 Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym,  w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski  z lokat stanowią dochód Rady Rodziców. 

 

Art. 34 Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z Art.32 i  33. 

Art. 35 Plenarne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców. 

Art. 36 Na drodze decyzji Rady Rodziców, podjętej w drodze uchwały, połowa zgromadzonych środków w drodze dobrowolnych składek może zostać przekazana do oddziałowych rad rodziców lub wychowawców klas. 

Rozdział VII Zasady wyborów

Art. 37  Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

Art. 38 Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

Art. 39 Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)     przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów i podanie wyników głosowania

Art. 40 Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

1.   Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

3. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

5. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Art. 38  Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści: „ Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej”.

Art. 39  Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.  

Art. 40   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, zgodnie ze Statutem    Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.  

Art. 41 Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia go Uchwałą Rady Rodziców i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany przez Radę Rodziców, poprzez podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie. 

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 28.01.2016 r.

Równocześnie traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia10.10.2007 r.

 

 

Ewa Sołtysiak                                                                       Justyna Tomczyk

 

…………………………………………….          ……………………..…….....……………….......

/podpis Dyrektora Szkoły/                                          /podpis Przewodniczącego Rady Rodziców/


facebook