Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Galeria
Kontakt
Pedagog szkolny
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców

 

 

 

 

Konkurs polonistyczny
dodano: 25-10-2018

 

Regulamin Konkursu Polonistycznego 

 dla Dzieci i Młodzieży

 „Smaki z babcinego stołu czyli opowieść o zwyczajach żywienia z okolic Woli Soleckiej ”

 

I.                  Zasady ogólne

 

1.1.         Organizatorem Konkursu Polonistycznego  „Smaki z babcinego stołu czyli opowieść o zwyczajach żywienia z okolic Woli Soleckiej”  jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko.

1.2.          Parterami konkursu są: Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej.

1.3.           Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.4.          Celem przyświecającym konkursowi jest:
- wzmacnianie tożsamości lokalnej,
- wzrost wiedzy na temat lokalnych  tradycji i zwyczajów,

- edukacja regionalna,

- wzmocnienie umiejętności twórczych .

 

1.5.          W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Długowoli i Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej w dwóch kategoriach wiekowych:

I kat. uczniowie klas IV-VI,

        II kat. uczniowie klas VII-VIII.

 

1.6.         Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.               przepisy dotyczące prac

 

I.1.     Każdy uczestnik może złożyć pracę konkursową której elementem są:

  1. opracowanie przepisu na tradycyjną regionalną potrawę związaną z okresem Bożego Narodzenia lub/i karnawałem, która występowała na terenie Woli Soleckiej,
  2. opowiadanie nawiązujące do wybranej potrawy, zawierające minimalnie 120 znaków, przygotowane w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej „word” zapisanej na płycie CD . 

 

I.2.             Prace należy dostarczyć do sekretariatu kolejno Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej w terminie do 21.12.2018r.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs polonistyczny i tytułem konkursu.

 

 

I.3.             Na  każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 

 

I.4.             Wraz z pracą należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Polonistycznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 

 

I.5.             Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

 

III.             Terminarz

 

I.6.             Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

I.7.             Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

 

I.8.             Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 stycznia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

 

I.9.             Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 20 stycznia 2019 roku.

 

I.10.         Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac odbędzie się w terminie do końca lutego 2019r..

 

IV.             Nagrody i wyróżnienia

 

I.11.         Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  w publikacji przygotowanej przez Organizatora konkursu.

I.12.         Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

V.               Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 

I.13.         Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej organizatora.

 

I.14.         Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych i publikacjach .

 

I.15.         Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

 

I.16.         Dodatkowych informacji o konkursie udzielają : Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 Konkurs Polonistyczny dla Dzieci i Młodzieży

 

„Smaki z babcinego stołu czyli opowieść o zwyczajach żywienia z okolic Woli Soleckiej”

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

 

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

 

Klasa ...........................................   

(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                    

 

Telefon …………………… e-mail ..................................................................

(wypełnić obowiązkowo)                                                      (wypełnić obowiązkowo)

 

 

Lp.

Tytuł opowiadania oraz nazwa przepisu

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Polonistycznego dla Dzieci i Młodzieży " " w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                         ....................................................

                                                                                                                                      Podpis uczesnika

 

 

 

………………………………………..

Podpis opiekna prawnego


facebook