Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Galeria
Kontakt
Pedagog szkolny
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny
dodano: 26-12-2018

 

Regulamin Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży

Fotograficzny reportaż „Wiemy od dziecka, jak piękna jest Wola Solecka”

 

I.                  Zasady ogólne

 

1.1.         Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wiemy od dziecka, jak piękna jest Wola Solecka” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko.

1.2.          Parterami konkursu są: Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej, Centrum Kultury w Lipsku.

1.3.           Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.4.          Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii,
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,

- budowanie lokalnej tożsamości,

- propagowanie postaw ekologicznych.

 

1.5.          W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Długowoli i Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej  w trzech kategoriach wiekowych:

I kat. uczniowie I-III,

        II kat. uczniowie klas IV-VI,

        III kat. uczniowie klas VII-VIII.

 

1.6.         Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.                przepisy dotyczące prac

 

I.1.     Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii obrazujących walory przyrodniczo – krajobrazowe miejscowości Wola Solecka i jej najbliższej okolicy. Przedmiotem fotografii mogą być: krajobraz przyrodniczy i kulturowy miejscowości, ludzie oraz flora i fauna związana z miejscowością.  Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

 

I.2.             W ramach 4 zgłaszanych zdjęć dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, które traktowane będą jako jedna praca.

 

I.3.             Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

 

I.4.             Fotografie zgłaszane do konkursu muszą minimalnie mieć format 10 x 15cm lub 13 x 18cm . Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyróżnienia fotografii w konkursie, autor zobowiązany będzie do dostarczenia wersji cyfrowej na płycie CD.

 

I.5.             Fotografie należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej w terminie do 31.03.2019r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs fotograficzny i tytułem konkursu.

 

 

I.6.             Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 

 

I.7.             Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 

I.8.             Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

 

I.9.             Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

 

III.             Terminarz

 

I.10.         Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

I.11.         Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).

 

I.12.         Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 17 kwietnia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

 

I.13.         Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

 

I.14.         Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w terminie do 31 maja 2019r. w Centrum Kultury w Lipsku.

 

IV.              Nagrody i wyróżnienia

 

I.15.         Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu.

I.16.         Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

V.                Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 

I.17.         Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej organizatora.

 

I.18.         Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych i publikacjach .

 

I.19.         Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

 

I.20.         Dodatkowych informacji o konkursie udzielają : Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej …..

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 Konkurs Fotografii Dla Dzieci i Młodzieży

 

„Wiemy od dziecka, jak piękna jest Wola Solecka”

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

 

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

 

Klasa  ...........................................   

(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                

 

Telefon …………………… e-mail ..................................................................

(wypełnić obowiązkowo)                                   (wypełnić obowiązkowo)

 

 

      Lp.                                                 Tytuł pracy                                                         
 1  
 2  
 3  
 4  

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży " " w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                         ....................................................

Podpis uczestnika

 

 

 

………………………………………..

Podpis opiekna prawnego


facebook