Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Galeria
Kontakt
Pedagog szkolny
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców

 

 

 

 

Stopniowy powrót do szkoły
dodano: 20-05-2020

Stopniowy powrót do szkoły

Szanowni Rodzice,

 

W związku z Zarządzeniem nr 4/2019/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącym wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w szkole  w warunkach pandemii COVID-19, zwracam się z prośbą o szczegółowe zapoznanie się z wprowadzonymi procedurami (wraz z załącznikami) oraz wzięcie ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wysłaniu dziecka do placówki.

 

W celu dostosowania się do obowiązujących procedur proszę, aby rodzice /prawni opiekunowie zgłaszali dziecko do udziału w zajęciach szkolnych na minimum 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 10 (telefonicznie do sekretariatu szkoły 483780092 lub do wychowawcy).

 

Ewa Sołtysiak

Dyrektor szkołyZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WOLI  SOLECKIEJ

z dnia 20 maja 2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej  w Woli Soleckiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  

 Na podstawie:

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 

W oparciu o:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz do przestrzegania i stosowania.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20. 05. 2020 r.  i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                           Ewa Sołtysiak- dyrektor szkoły

 

 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  W WOLI SOLECKIEJ

                                                                                            Wola Solecka, dnia 20 maja 2020r.        

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6.  Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 Cel procedury:

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1.  Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2.  Uczniowie
 3.  Nauczyciele
 4.  Pracownicy niepedagogiczni
 5.  Dyrektor szkoły

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1.  Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2.  Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 3.  Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 4.  Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 5.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 6.  Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 7.  Szkoła otwarta jest w godz. 8 – 13.
 8.   Szkoła nie organizuje dowozu i odwozu uczniów.
 9.  Na czas pracy szkoły  wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 10.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 11.  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 12.  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 13.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 14.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 15.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16.  W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 17.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 19.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 20.  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 21.  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 22.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 23.  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 24.  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacery).
 25.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 26.  W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 27.  Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 28.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 29.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 30.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 31.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do  wyznaczonego obszaru (drzwi wejściowe) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 32.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 33.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 34.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 35.  Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 36.  Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 37.  Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 38.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 39.  Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 40.  Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 41.  Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 42.  Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

§ 2.

 

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 

 1.  Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2.  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3.  W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają       w  domu   i    zawiadamiają   o   tym    fakcie     dyrektora szkoły.
 4.  W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5.  Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6.  Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7.  Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 8.  Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 9. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 10.  Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 11.  Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 12.  Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

§3.

Obowiązki nauczycieli

 

Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:

 1.  Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2.  Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu  w szkole.
 3.  Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 4.  Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 5.  Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 6.  Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 7.  Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 8.  Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka  i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
 9.  Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 10.  Nauczycielom świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno przemieszczać się po szkole.
 11.  Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 12.  Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
 13.  Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi wykonują  pracę  zdalną. 

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 

 1.  Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2.  Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3.  Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i   powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania    posiłków.
 4.  Wietrzą  pomieszczenia szkoły, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5.  Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  zabawki, wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6.  Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.
 7.  Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej.
 8.  Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy myją i dezynfekują ręce.

 

 

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1.  Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w  szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. 2.                      Rodzice /prawni opiekunowie zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach szkolnych na minimum 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 10 (telefonicznie do sekretariatu szkoły 483780092 lub do wychowawcy).
 3.  Rodzice /prawni opiekunowie dostarczają do szkoły uzupełnioną i podpisaną Deklaracji i Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do Procedur – co jest warunkie przyjęcia dziecka do placówki.
 4.  Wymienione dokumenty rodzice/prawni opiekunowie dostarczją w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki, pozostawijąc je w skrzynce umieszczonej w przedsionku budynku.

         5. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

         6. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny  przebywają w kwarantannie,  izolacji.

         7. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.

         8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 370 C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.

 

         9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na   odpowiedni sposób zasłaniania   twarzy podczas kichania czy  kasłania.

        10. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.

                                                                          §8.

Postanowienia końcowe

 1.  Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Ewa Sołtysiak

 

 

Oświadczenie rodzica załącznik 1

Deklaracja rodzica załącznik 2

 


facebook