Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Przedszkole
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Kontakt
Galeria
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców
Deklaracja dostępności

 

 

 

 

Statut naszej szkoły

 

STATUT

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

W WOLI SOLECKIEJ

 

Tekst jednolity

 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej.

2. Siedziba szkoły: Wola Solecka Pierwsza 173 w gminie Lipsko.

3. Organ prowadzący: Miasto i Gmina Lipsko z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko.

4. Obwód szkolny: Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Wólka , Katarzynów, Gołębiów, Szymanów.

5. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

§ 2

 

1. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty (Delegatura w Radomiu)                z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa.

2. Obsługę finansowo – księgową sprawuje organ prowadzący - Urząd Miasta i Gminy Lipsko.

3. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej – nauczanie przedmiotowe.

4. Szkoła może organizować oddziały integracyjne.

5. Nauka w klasach wymienionych w ust. 4 odbywa się według planów i programów nauczania odpowiedniego typu szkół specjalnych lub ogólnodostępnych.

6. Zasady i tryb kwalifikowania dzieci i młodzieży do odpowiednich form wychowania                      i kształcenia specjalnego regulują odrębne przepisy.

7. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo Oświatowe, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny, program rozwoju szkoły, a w szczególności:

1) W zakresie nauczania zapewnia uczniom:

a)    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)   poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

c)    dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści,

d)   rozwijanie zdolności do dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

e)    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f)    traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g)   poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

2) W zakresie nabywania przez uczniów umiejętności:

a)    planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

b)   skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia    i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

c)    efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,

d)   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

e)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

f)    rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

g)   przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;

3) W zakresie działalności wychowawczej, zmierzającej do tego, aby uczniowie w szczególności:

a)    czuli się w szkole bezpiecznie,

b)   znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

c)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra         i piękna w świecie,

d)   mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,

e)    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym       i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych,

f)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

g)   przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywali wyborów i hierarchizacji wartości,

h)   kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

i) kształtowali u siebie postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach       z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

j) kształtowali u siebie postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

2. Realizując ogólne zadania Szkoła ponadto umożliwia uczniom:

1)   podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych poprzez uwzględnienie tej problematyki            w działalności dydaktyczno – wychowawczej;

2)   korzystanie z wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3)   realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi;

4)   naukę w klasach integracyjnych, realizację nauczania indywidualnego oraz spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą lub w specjalistycznej placówce;

5)   rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań;

 

§ 4

 

Zadania dydaktyczne i wychowawcze, o których mowa w § 3, Szkoła realizuje poprzez:

1) prowadzenie wszystkich typów i form zajęć na wysokim poziomie merytorycznym;

2) stosowanie zróżnicowanych metod nauczania, trafnie dobranych do poziomu uczniów i treści programu;

3) stopniowanie poziomu wymagań wiedzy i umiejętności, indywidualne traktowanie ucznia;

4) pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej, ciągłe jej unowocześnianie;

5) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w ramach posiadanych środków;

6) przeprowadzanie wycieczek programowych;

7) włączanie rodziców do pracy wychowawczej;

8) pełną integrację działań domu, szkoły.

 

§ 5

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiskowych przy uwzględnieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkołach, a w szczególności ma na celu:

1) objęcie opieką każdego ucznia w ramach zespołu klasowego;

2) udzielanie szczególnej pomocy indywidualnej uczniom niepełnosprawnym, dążenie do ich integracji w środowisku;

3) rozpoznawanie osobowości i sytuacji życiowej uczniów. Troskliwe, indywidualne podejście do uczniów mniej zdolnych i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej;

4) udzielanie i organizowanie stałej oraz doraźnej pomocy materialnej;

5) przeciwdziałanie postawom negatywnym, złym nawykom, patologii społecznej.

2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie - Prawo oświatowe     i jako szkoła publiczna:

1)   zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)   przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;

3)   zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;

4)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

5)   realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;

6)   zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;

7)   może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.

 

§ 5a.

Pomoc materialna

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.
 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak                 i motywacyjnym.

 

§ 5b.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego.

 

§ 5 c.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu    i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych           i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolnie i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)   rodzicami uczniów;

2)   poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi szkołami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci     i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)   ucznia;

2)   rodziców ucznia;

3)   dyrektora szkoły;

4)   wychowawcy, nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem;

5)   pielęgniarki;

6)   poradni;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9)   kuratora sądowego;

10)    pomocy nauczyciela;

11)    (uchylono);

12)    organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 8. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy            z uczniem w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

1a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

2)   zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

3)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych;

3a) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3b) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia o zawodu;?

3c) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

4)   porad i konsultacji;

5)   warsztatów.

 9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów                       i nauczycielom w formie porad, konsultacji i warsztatów.

10. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

12. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,       w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 5d.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:

1)   na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

a)    z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

b)   przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,

2)   wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;

3)   indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;

4)   na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;

5)   nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.

 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:

1)   zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;

2)   zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;

3)   sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;

4)   informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:

1)   inspektorem ds. nieletnich;

2)   kuratorem sądowym;

3)   Policyjną Izbą Dziecka;

4)   Pogotowiem Opiekuńczym;

5)   Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;

6)    innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

§ 5e.

Doradztwo zawodowe

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.

5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

8. Cele szczegółowe:

1) w klasach I-IV szkoły podstawowej:

a)    wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

b)   zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,

c)    uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

d)   zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,

e)    poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia

f)    rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;

2) w klasach VI-VIII szkoły podstawowej:

a)    odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

b)   motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.

c)    rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

d)   wdrażanie uczniów do samopoznania,

e)    wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

f)    kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

g)   rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

h)   wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)     poznanie możliwych form zatrudnienia,

j)     poznanie lokalnego rynku pracy,

k)   poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

l)     poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

n)   poznawanie różnych zawodów,

 • o)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;

9) w zakresie współpracy z rodzicami:

a)    podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

b)   doskonalenie umiejętności wychowawczych,

c)    przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

d)   indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

§ 6

 

1. W celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności obowiązki wychowawcy klasy pełni ten sam nauczyciel przez cały cykl kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

2a. Formy spełniania zadań wychowawcy w oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wychowawcy w trakcie cyklu kształcenia.

4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mają prawo złożyć oddzielnie bądź wspólnie umotywowany pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy klasy.

5. Wychowawca klasy może złożyć pisemną rezygnację z pełnienia funkcji wychowawcy klasy wraz z uzasadnieniem do Dyrektora.

6. Dyrektor rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, uwzględniając zasadność przedstawionych argumentów, możliwości organizacyjne szkoły i podejmuje decyzję, o której informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

7. Nad uczniami przebywającymi w szkole opiekę sprawują:

1) w czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia;

2) podczas przerw nauczyciele dyżurujący zgodnie z ustalonym harmonogramem;

3) nad dziećmi, które jeszcze nie rozpoczęły lub już skończyły zajęcia nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej lub nauczyciele dyżurujący zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8. Wszystkie formy zajęć, prac i wycieczek programowych odbywanych poza terenem szkoły, ale na terenie miejscowości będącej siedzibą szkoły, prowadzone są pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela, po otrzymaniu pisemnej zgody od rodziców.

9. Wycieczki turystyczno - krajoznawcze, programowe, zielone szkoły, wyjazdy do kina, teatru, itp., prowadzone poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Zebrania ogólne wszystkich rodziców organizowane są przynajmniej raz w roku szkolnym, a spotkania klasowe z wychowawcami organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał.

11. Uczniowi mającemu trudności w nauce wychowawca organizuje pomoc.

12. Uczeń powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wszelkich form działalności dydaktyczno - wychowawczej organizowanej przez Szkołę - zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipsku oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

14. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 7

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Podstawowe formy współpracy Szkoły z rodzicami to:

1) spotkania ogólne wszystkich rodziców służące głównie przekazywaniu przez Dyrektora informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej społeczności szkolnej i rodziców spraw;

2) spotkania klasowe rodziców z wychowawcami służące ustalaniu wspólnych zamierzeń dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców;

3) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów służące bieżącej informacji, a także uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania;

4) w przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z rodzicami wychowawca wraz z innym nauczycielem ma prawo do wizyty domowej;

5) Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu oraz pracownikom nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty na zasadach określonych regulaminem Rady Rodziców.

 

§ 8

 

1. Działalność edukacyjną Szkoły określa Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników, zatwierdzony przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Szkoła realizuje działalność wychowawczą i profilaktyczną w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Program Wychowawczo–Profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

4.Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 

§ 9

 

W oparciu o przepisy prawa oświatowego Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną.

 

§ 9a.

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;

4) wpływa na integrację uczniów;

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.

 1. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 2. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 3. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 4. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.
 5. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

§ 9b.

Organizacja wolontariatu szkolnego

 

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

1a. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

 1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.

2a. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 1. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 2. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

§ 10

 

1. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze ustalonym przez Dyrektora i uwzględnione w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny stosownie do posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych uwzględniających w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów:

1) koła przedmiotowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

2) koła zainteresowań;

3) zajęcia wyrównawcze.

2.W organizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła współdziała z rodzicami oraz organem prowadzącym.

 

§ 11

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1)   7 sal lekcyjnych;

2)   pomieszczenia dla biblioteki szkolnej;

3)   salę gimnastyczną;

4)   szatnie uczniowskie;

5)   pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

6)   sale dla oddziałów przedszkolnych;

7)   pracownię komputerową;

8)   świetlicę;

9)   asfaltowe boisko do piłki ręcznej i koszykowej;

10)    plac zabaw;

11)    boisko trawiaste.

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 12

Ocenianie

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)   wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)   wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

§ 13

Cele oceniania

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

6)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć.

 

§ 14

Zakres oceniania

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i form przyjętych w szkole;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalenie warunków i trybu otrzymania przez ucznia wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 15

Zasady oceniania religii/etyki

 

Zasady oceniania z religii (etyki) regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania z religii i etyki

 

§ 16

Obowiązki nauczycieli i wychowawców

 

1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego mają obowiązek przedstawienia uczniom zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

2. Wychowawcy klas podczas organizowanego spotkania z rodzicami mają obowiązek ustnie poinformować rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ustnie informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. Informacje te zawarte są w PSO właściwym dla danego przedmiotu.

3a. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, podpisana przez nauczyciela, powinna także być dostępna u nauczyciela na życzenie ucznia i rodziców.

5. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów stanowią załączniki do Wewnątrzszkolnego Oceniania i są udostępnione do wglądu u nauczyciela.

7. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

8. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 17

Jawność oceniania

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

1)   Nauczyciel ustnie uzasadnia ustalona przez siebie ocenę;

2)   (Uchylono).

2. Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela.

3. Prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, testy) uczeń, jego rodzice otrzymują do wglądu na każde żądanie.

4. Czas przechowywania prac pisemnych ogranicza się do roku szkolnego.

5. Nauczyciel ustalający ocenę śródroczną lub roczną powinien ją uzasadnić.

 

§ 18

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

1a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Do sposobu realizacji obniżonych lub rozszerzonych wymagań edukacyjnych należą:

1)   (uchylono);

2)   zajęcia terapii pedagogicznej;

3)   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4)   zróżnicowanie poziomu wymagań;

5)   ukierunkowanie indywidualnej pracy ucznia (dobór lektur, poszerzenie treści nauczania, zajęcia w kołach zainteresowań).

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji lub orzeczenia właściwej poradni stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła może stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w sposób określony w paragrafie 9.

 

§ 19

Zasady ustalania ocen w klasach I –III

 

1. Ocenianie bieżące polega na rejestrowaniu w dzienniku lekcyjnym osiągnięć ucznia w postaci wpisu w dzienniku lekcji w miejsce nazw: edukacja polonistyczna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna (z etyką), edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe i informatyka, zajęcia techniczne i technika, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, język obcy nowożytny. Ocenianiem bieżącym obejmuje się umiejętności: pisania (prace pisemne), czytania, mówienia, rachowania, sprawności manualnej i ruchowej, wyobraźni itp.

2. Każdy wychowawca klas I-III ocenia bieżąco, wpisując uczniom oceny w formie punktowej: 6 pkt., 5 pkt., 4 pkt., 3pkt., 2 pkt., 1 pkt. Punkty poszerza się o plusy i minusy.

3. Wychowawcy klasy I-III oceniając (sprawdzając) prace w zeszytach ucznia, wstawiają do zeszytu w/w ocenę. W dzienniku wpisuje się ocenę za pomocą cyfr bez końcówki pkt.

4. Podczas oceniania bieżącego uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, w czym jest dobry oraz wskazówki co udoskonalić, nad czym popracować.

5. Nauczyciel dzięki rzetelnej ocenie bieżącej ma otrzymać informacje o trafności i efektywności stosowanych metod i środków, w razie miernych wyników sygnał, że należy coś zmodyfikować.

6. Oceny punktowe mają wpływ na śródroczną i roczną ocenę opisową.

7. Ocenianie śródroczne w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia karty opisowej wiedzy i umiejętności.

 

§ 19a.

 

1. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału, po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§ 20.

Zasady ustalania ocen w klasach IV-VIII

 

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych i techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikający ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

2. W przypadku pozostałych przedmiotów ocenie podlegają:

1)   prace klasowe;

2)   sprawdziany;

3)   kartkówki;

4)   prace domowe;

5)   przygotowanie do lekcji;

6)   aktywność na zajęciach;

7)   zeszyt przedmiotowy i (lub) zeszyt ćwiczeń;

8)   prace dodatkowe zlecone przez nauczyciela;

9)   prace dodatkowe podjęte przez ucznia;

10)    prace stylistyczne.

3. Prace klasową należy rozumieć jako 1 lub 2 godzinny sprawdzian wiadomości obejmujący zagadnienia konkretnej partii materiału, którą określa nauczyciel, termin i zakres pracy podaje się na 7 dni wcześniej.

4. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

5. Sprawdzian należy rozumieć jako test wiedzy z ostatnich kilku (nie więcej niż 4) lekcji, którego termin podaje się na 3 dni wcześniej (czas pisania nie może przekroczyć 30 minut).

6. Kartkówkę należy rozumieć jako test wiedzy z ostatnich 1 lub 2 lekcji przeprowadzany bez zapowiedzi.

7. Ponad to w szkole przeprowadza się sprawdziany półroczne, obejmujące materiał półrocza lub całego roku szkolnego, zapowiadane na co najmniej 14 dni przed terminem. Sprawdziany takie nie muszą podlegać ocenie.

8. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty powrotu do szkoły. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie dotrzyma terminu dostaje ocenę niedostateczną z pracy klasowej.

9. W ciągu tygodnia można w danej klasie zaplanować maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden.

10. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone.

11. Obowiązuje ocenianie według punktacji procentowej:

1)   100 % - 95% - celujący;

2)   94 % - 86 % - bardzo dobry;

3)   85 % - 71 % - dobry;

4)   70 % - 51 % - dostateczny;

5)   50 % - 31 % - dopuszczający;

6)   30 % - 0 % - niedostateczny.

12. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu półrocza szkolnego. Uczeń powinien otrzymać oceny zarówno za odpowiedzi ustne jak i pisemne. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika i zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia komputerowe i informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

13. Prace pisemne muszą być sprawdzone w nieprzekraczalnym terminie 2-ch tygodni od dnia pisania.

14. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 4 ocen bieżących ustalonych podczas kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.

15. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

16. Na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu końcowego - zaliczeniowego.

17. Nieodrabianie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń czy zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

18. Za wykonanie dodatkowych prac nieobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nieobowiązkowa nie może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

19. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów.

20. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

21. Ściąganie jest zabronione.

22. Przez ściąganie należy rozumieć: spisywanie bez podania źródeł, odpisywanie prac domowych, spisywanie części kontrolnych prac pisemnych i korzystanie w ich trakcie z niedozwolonych źródeł oraz korzystanie z niedozwolonych źródeł podczas odpowiedzi ustnej.

23. W przypadku stwierdzenia faktu ściągania w czasie trwania kontrolnej pracy pisemnej lub odpowiedzi, nauczyciel niezwłocznie przerywa pracę ucznia, wystawia ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

24. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy domowej lub długoterminowej (brak źródeł, poziom pracy znacznie odbiegający od poziomu umiejętności ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z obowiązkowym 7 dniowym terminem poprawy.

25. Uczeń ma prawo, na własną prośbę, do ponownego pisania sprawdzianu (tzw. poprawy).

26. Poprawa sprawdzianu ma miejsce w czasie 2 tygodni od oddania sprawdzianu.

27. (uchylono).

28. Sprawdzian poprawkowy może być oceniony maksymalnie na ocenę bardzo dobrą.

 

Cały tekst statutu

KLIKNIJ TUTAJ


facebook