Untitled Document
Strona główna
Historia Szkoły
Nasz Patron
Nauczyciele
Uczniowie
Wydarzenia
Przedszkole
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Kontakt
Galeria
Informator
Plan zajęć
Zajęcia dodatkowe
Nasze sukcesy
Kącik dla rodziców
Podręczniki
Statut
Program wychowawczy
Rada Rodziców
Deklaracja dostępności

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

Wola Solecka 2017r.

I. WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

3. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.

4. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

 

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z  późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.
  • Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe
 • Karta Nauczyciela.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 • Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 • Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami  MEN).
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

IV. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 1.  Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 3.   Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 4.   Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 5.  Wspomaganie, w  miarę  posiadanych zasobów,  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.

Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji  nauki na dalszym etapie.

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

 •  mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnym i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 •  znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny proponowany przez szkołę;
 •  wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy  klas i oddziałów przedszkolnych:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
 • prowadzą dokumentację nauczania;
 • opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów  specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • integrują i kierują zespołem klasowym;
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego;
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą,  kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

Pedagog  szkolny:

 • prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

 

lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1. Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

 

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

 

 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

 

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

 

5. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

 

 

6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji – internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

 

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

 

8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

 

10. Organizowanie czasu wolnego.

 

11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

 

 

 

 

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

 

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Swięta Szkoły.

 

 

Kodeks ucznia, Statut Szkoły, REGULAMINY.

 

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów.

 

 

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych. Udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

 

 

 

 

 

Konkursy pięknego czytania w klasach I-III

i IV -VIII

 

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

 

Spotkania z autorami książek dla dzieci.

 

Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

II.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

1. Budowanie systemu

wartości – przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

 

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofobii.

 

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

 

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

 

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw ( postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja).

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

 

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

 

 

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

 

11.Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.

 

12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

 

13. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

 

 

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

 

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły

 

 

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych.

 

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

III.

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwepropozycje, dokonuje trafnego wyboru.

 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

 

3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa. 

Stawianie uczniów w hipotecznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

 

 

 

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Komendą Policji itp.

IV

Integracja działań wychowawczo-

profilaktycznych szkoły

 i rodziców

1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

 

2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

Egzekwowanie powyższych wymagań.

Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami

 

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

4. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

 • Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego i innych;
 • Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;
 • Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.
 • Udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

5. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

6. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

7. Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.

 

8. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

 

 

9. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

 

 

 

 

 

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówki, tablica informacyjna 

 

 

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

 

Angażowanie rodziców do

uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych

 

Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

l.p.

Zadania szkoły

 

Cele 

Formy i sposoby realizacji

I. 

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny,

kultywowania tradycji

 

 

 

 

 

 


 

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego i Pieśni Szkoły

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po Nim.

5. Utrzymywanie kontaktów z kombatantami. 

6. Prowadzenie kroniki szkolnej.

7. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze,

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

 

 

 

W czasie zajęć szkolnych.

Konkurs plastyczny o Patronie.

II.

Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły wspólnoty lokalnej

 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska. 

4. Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych           

III.

Poszanowanie

historii i kultury

regionu (wzajemne

ścieranie się elementów trzech

kultur)


 

1. Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.

2. Poznanie wybranych legend.

3. Poznanie historii zabytków.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

 

 

IV.

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa


 

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

l.p.

Zadania szkoły

 

Cele 

Formy i sposoby realizacji

I. 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Korygowanie wymowy.

 

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny. 

 

3.Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

 

 

 

4.Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

 

5.Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Realizacja zajęć logopedycznych.

 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w

czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia. Organizowanie kół zainteresowań.

 

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych. 

 

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.

II.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 

 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

 

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa  obowiązującymi na terenie szkoły. 

Współpraca z powołanymi do

tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz opinie PPP 

III.

Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie


 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska. 

 

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem.

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą.

 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

l.p.

Zadania szkoły

 

Cele 

Formy i sposoby realizacji

I. 

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

 

 

 

 

 

 

1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

Realizacja programów ekologicznych.

Udział w akcjach np.:

Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.

Praca koła przyrodniczego.

Organizowanie zajęć w terenie. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

Pogadanki tematyczne.

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposoby realizacji

I.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

 

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 

Lekcje z wychowawcą, apele,

pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

 

II.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

 

 

III.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

1.Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem, strażą pożarną.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

IV.

Eliminowanie agresji z życia szkoły

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

 

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

V.

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi. 

3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów.(Pedagogizacja rodziców)

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

 

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

 

Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

 

VI.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.

1. Diagnozowanie trudności w nauce.

2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Budowanie motywacji do nauki.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

 

VII.

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

 

VIII.

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

 

1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

2. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących, wyprawki szkolne.

3. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w nauce.

4. Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

 

5. Troska o higienę osobistą dzieci.

6. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. Góra Grosza.

 

 

 

IX.

Badania, diagnoza

i analiza

rozmiarów niedostosowania społecznego uczniów.

1. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Kwestionariusz ankiety

X.

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

 

1. Współpraca z OSP w Woli Soleckiej

2. Współpraca z PPP w Lipsku

3. Współpraca z Komisariatem Policji w Lipsku

4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku i Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych

5. Współpraca z Sądem Rodzinnym w Lipsku

6. Współpraca z LCK w Lipsku

 

 

 

VIII. EWALUACJA 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji:

 • Kontrola realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych;
 • Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
 • Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
 • Analiza dokumentów;
 • Obserwacje;
 • Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły  odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. 

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej  w Woli Soleckiej na lata 2017-2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany harmonogram działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

 1.  Łyjak Barbara
 2. Kiljan Justyna
 3. Wojdył – Górz Iwona

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  Publicznej Szkoły Podstawowej

  im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej

 

przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu………………...…....……….

 

przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  ………………………………...….

 

w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ……………………..

 

 

Rada Rodziców                Rada Pedagogiczna                        Samorząd  Uczniowski

 

 


facebook